พฤศจิกายน 6, 2018

Passage of Time

Facebook
Facebook
Google+
Twitter
YouTube

26 กรกฎาคม – 1 ตุลาคม 2561 พิธีเปิดนิทรรศการ และ วงเสวนาในนิทรรศการ : วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. กิจกรรม “Workshop” ภาพพิมพ์ ด้วยการตัดกระดาษ เวลา 10.00 น. นำเสนอผลงาน 5 ชุดผลงาน ของ 3 ศิลปิน, อนีส นาคเสวี, ปรัชญ์ พิมานแมน, อัมรู ไทสนิท และ 2 กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี 2555 และ 2558

“ นิทรรศการ ที่ว่าด้วยเรื่อง PASSAGE OF TIME ส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Biennial :Passage of time การกล่าวถึง สุนทรียศาสตร์ ของ Longinus. 1st Century ที่ว่าด้วยการอธิบายสภาวะ ของ Sublime.ทฤษฎีการปราศจากขอบเขตของความงามทางวัตถุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิภาค- ผลงานในอดีตที่เคยเกิดขึ้นจนถึงผลงานยุคสมัยในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานทั้ง 5 ชุด “ผลงานชุด Element of Emotion Art Photo. “ผลงานชุด เย็บแผ่นดิน Environment Art. “ผลงานชุด ภาพพิมพ์แกะไม้ Printing of Wood. “ผลงานชุด กรอบแผนที่ Art Happiness. “ผลงานชุดบันทึก ความสูญเสีย Video Art. ในชุดผลงานของศิลปะเชิงความคิด หรือ Conceptual. Art เมื่อปัจจุบัน ศิลปะก้าวข้ามจากสุนทรียศิลป์ สู่อารมณ์ศิลป์ Emotional Art ในช่วงเวลาที่ Time กำลังขับเคลื่อนรูป แบบและแนวทางศิลปะ ในช่วงหลังยุค Modern Art แนวคิดในการแปรเปลี่ยนศิลปะที่เป็นวัตถุ (Object) มากยิ่งขึ้น

Concept + Context = Art                               

Context = Content

Context = Art

Physical Process = Art

Media = Art

อยู่ที่ศิลปินจะให้ความหมายของศิลปะใหม่อย่างไร ลองไจนัส (Longinus, 1st Century) มีผล งานเขียน ชื่อ On The Sublime ซึ่งได้การตีพิมพ์เผยแพร่ ในยุคสมัยเมื่อคริสตศ์ตวรรษที่ 16 และแพร่ หลายอิทธิพลต่อมาในปลายปีคริสตศ์ตวรรษที่ 17-18 การกำหนดกรอบความคิดจากทฤษฎีความงาม ของสภาวะ Sublime : ซัมไลน์ (Sublime) มาจากคำว่ส Sub (Under) รวมกับคำว่า Lemen (Limit) มีความหมายว่า ปราศจากขอบเขต/นอกขอบเขต Out of Limit เงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิด คุณสมบัติ การมีความคิดและการมีอารมณ์ที่รุนแรง ต่อความรู้สึกในการแสดงออกการวิพากษ์ และการวิจารณ์ กรอบความคิดในสภาวะของ Sublime จากประเด็นของชุดผลงานสร้างสรรคท์ ทั้ง 5 ชุด โดยนำ ทฤษฎีการให้ความหมายของความงามและการรับรู้ที่แท้จริงแตกต่างกันออกไป

“Passage of time : Bangkok biennial 2018”

By De’Lapae Art Space Narathiwat. Open 26 July – 1 December 2018

Activity of Exhibition and talk 7 September 2018. Exhibition Curated by De’Lapae

ArtSpace Narathiwat. “The exhibition holds the PASSAGE OF TIME which deliberated from the 1st Century; On the Sublime authored by Longinus. The main idea of sublimity recollects the concept of aesthetic appreciation with no boundary of objective beauty. Originally, Longinus written the literary criticism thought of many authors date back to 1st century Rome but his thought has remarkably shaped the philosophy and art world since then. The exhibition comprises 5 series of different artists. The precise 5 sources of achieving sublime have been interpreted and compromised into; the Element of Emotion in Art Photo series, Environment Art, Printing of Wood, Art Happiness in Mixed media and the record of lost in Video Art. Nowadays, conceptual art uplifts from objective appreciation into emotional art. In the meantime, TIME has its own movement toward styles and art forms. Especially, post – modern era has lifted the idea of subjective interpretation into more various artistic aspects. There are many combinations such,

Concept + Context = Art,  Context = Content, Context = Art, Physical Process = Art Media = Art
It happens when there is no boundary for interpretation, the meaning of everything and anything reveals new meaning depending on the artists and their personal assertions. However, according to the “On the Sublime” by Longinus; is originally a literacy criticism which was wild published in 16th century. This remarkable literature became continuously established and succeeded to 17th – 18th century. The idea of Sublime was first conceptualized by the excellent in using language. The word derives from the Latin “sublimus”, the word “Sub” means “Up to” and “Limen or Lemen” means limitation. This word suggests nobility, grandeur, the ultimate height, the boundless of limitation or the feeling that takes us beyond ourselves. Longinus suggested 5 sources to achieve sublimity in more depth which these 5 series of artworks interpret the directions.

Artist : Anis Nagasevi Wood Cut : Year 2008

Stimulus of Powerful and Inspired Emotion: The state of the power of stimulation to the inspiration of creating something. The artwork “PEACE” the wood crafting by Anis Naksevi. The art of creating mental stimulation or emotional that effected to sensory perception. “PEACE” expresses many different angles, depended on people perceptions.

Symbolic of Form is the shaping process or inspiration from artist feelings. In B.E. 2553, satirical society and political were expressed through the arts.

The artists expressed the story of satirical society through the printed arts. They used the shape of half body in uniform dresses tagged with symbol at the middle of the arts. The use of contrasting color represents to the conflicts and make it interesting by published in black & white. This art presents the power of stimulation and mentally violent, to remind humans to think before action.

อนีส นาคเสวี : Peace, ภาพพิมพ์แกะไม้, 2553

Stimulus of Powerful and Inspired Emotion สภาวะที่เกิดการกระตุ้นผลักดันอารมณ์ความรู้สึกที่มีพลัง นำไปสู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งอื่นๆ ในผลงาน ชุด Peace การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ของ อนีส นาคเสวี  การสร้างปรากฏการณ์ในรูปแบบของการกระตุ้นจิตใจ หรือสภาวะความสะเทือนอารมณ์ อันมีผลต่อการรับรู้ในประสาทสัมผัส ซึ่งในผลงาน ชุด PEACE การนำสัญลักษณ์การตีความของสื่อ ผ่านสาร และแปรเปลี่ยนความหมายในมุมมองที่ต่างกันออก ไปของผู้พบเห็น

การนำสัญลักษณ์ Symbolic of Form คือ กระบวนการนำรูปทรง หรือแรงบันดาลใจใน ความรู้สึก ที่ศิลปินได้รับรู้หรือสัมผัสขึ้น ในปี พ.ศ. 2553 ช่วงเวลาของสังคมและระบบการปกครองในประเทศ การสร้าง ภาพผ่านความรู้สึกในภาษาของศิลปะที่ศิลปินหยิบยกนำประเด็น การประชดประชันเหตุการณ์บ้านเมือง มาเล่า เรื่องราวและสะท้อนมุมมองผ่านผลงานภาพพิมพ์ การนำ รูปทรงของคน (ครึ่งตัว) ที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบ Uniform มีสัญลักษณ์และเครื่องหมายซ้อนแทรก ไว้ ในทั้ง 3 ชิ้นผลงาน ที่จัดวางรูปทรงและองค์ประกอบ ตรงกลางของภาพ เพื่อรับแรงปะทะต่อความรู้สึก โดยนำสีที่ตัดกันของความขัดแย้ง สร้างจุดเด่นของภาพ ในงาน ภาพพิมพ์สีขาวและดำ การสื่อสารของภาพในผลงานชุดนี้ จะกลายเป็นการสร้างแรงกระตุ้น และแรงกระทบต่อ ความสะเทือนใจ ให้เราสามารถมองย้อนกลับมาและตั้งสติต่อทุกการกระทำ

กลุ่มนักศึกษา รายวิชาสุนทรียศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี 2558 : เย็บแผ่นดิน, ผลงานทำขึ้นมาใหม่เพื่อจัดแสดง ภาพถ่าย ถาดใส่ดิน และ เชือก

Magnitude การรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่แบบไม่มีขีดจำกัด ไม่สามารถวัดหรือคำนวณความยิ่งใหญ่ นั้นออกมาได้ เมื่อความยิ่งใหญ่ที่เกิดจากธรรมชาติของผู้สร้างสรรค์ และความงดงามของแผ่นดิน หรือ พื้นดินบนผืนโลกของเราถูกสร้างขึ้นจากพระเจ้า ผลงานชุด “เย็บแผ่นดิน” ในปี 2558 การสร้าง ปรากฏการณ์จากทฤษฎีความงาม Environment Art การค้นคว้าและการทดลองความคิดในรายวิชา สุนทรียศาสตร์ของกลุ่มนักศึกษา ในช่วงระยะเวลาของการเรียนรู้ เพื่อศึกษาและค้นคว้าทดลองหลักการ ทางความคิด ในสัญญะของเหตุผล ความจริงที่ปรากฏจากธรรมชาติ การสัมผัสและการรับรู้ ผัสสะ ที่มนุษย์เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของประสาทสัมผัส การถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบการนำศิลปะกับ สิ่งแวดล้อมถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติ โดยนำพื้นร่องรอยของดินแตกในเขตพื้นที่ของอำเภอ เมือง จังหวัดปัตตานี ร่องรอยแยกของพื้นดินจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของธรรมชาติ การแยกผิวของ ชั้นดิน โดยนักศึกษากลุ่มนี้ได้สำรวจพื้นที่ เพื่อค้นคว้าและทดลองการสร้าง สรรค์ด้วยกระบวนการทาง ศิลปะ เพื่อนำ “ดิน” วัสดุของธรรมชาติในบริเวณนั้นมานำเสนอ ภายใต้การทำงานรวมกันของนักศึกษา ในรุ่นทั้งหมด 13 คน เก็บข้อมูล ถ่ายภาพ และบันทึกร่องรอย พื้นผิวดินบริเวณนั้นตลอด 1 สัปดาห์ เพื่อเก็บความแข็งของชั้นดินแต่ละช่วงเวลา จนกว่าจะได้ความยืดหยุ่นของผิวดินในระดับที่เขาพอใจ เพื่อนำเชือกและเข็มที่มีขนาดใหญ่ปลายแหลมคม ทิ่ม ลงไปบนผิวดิน  บนรอยแตกที่แยกออกจากกัน การแสดงพลังและความรู้สึกที่ปรากฏขึ้น การสร้าง เอกภาพอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ ความงาม ที่ไม่ได้กล่าวถึงทฤษฎีอันใด แต่เป็นเพียงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในรูปแบบของศิลปะให้สามารถ เข้าถึงจิตใจของมนุษย์

Artist : by the group students 2015

Magnitude: Perceiving of unlimited greatness which is unable to measure or estimate. As the greatness from the natural creator and the splendor of the earth are created by god. The artwork “Sew the Earth” in B.E 2558, created from the beauty theory of Environment Art by the group students. They do research, experiment, and the conceptual idea of aesthetics of the truth from nature, senses and awareness of touch that humans learn how to live with senses. The expression of combination between arts and the beautiful environment through the cracked soils from Muang district in Pattani province. This cracked is an art created by nature. The 13 students bring “Soils” the natural material from Pattani by collecting, taking photos, and recoding the soils for 1 week to collect the different intense levels of the soils in the different times till getting the perfect flexible surface of the soil. They pin the rope and big sharp needle into the soil till it cracks to see the expression of power and feeling. Creating the unity is the beauty that hasn’t been mentioned to any theories, but to connect the relationship of arts into the human hearts.

กลุ่มนักศึกษา รายวิชาการถ่ายภาพเบื่องต้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี 2555 ภาพถ่าย

Speech/Word Imagine Figure of Thought สภาวะด้านหนึ่งของจิตใจที่ใช้ศักยภาพของมนุษย์  ในด้าน การจินตนาการ ผ่านการบรรยายถ้อยคำ ภาษา หรือรูปแบบของการสื่อสารในลักษณะต่างๆ ที่ก่อให้เกิดจินตนา- การได้ ในผลงานผลงานชุด Element of Emotion Art Photo จากผลงานของกลุ่มนักศึกษา ในรายวิชาการถ่ายภาพ- เบื้องต้น ในปี พ.ศ. 2555 การสร้างปรากฏการณ์และมุมมองวิธีคิด การ เปลี่ยนแปลงกรอบความคิด ว่าศิลปะ ไม่ได้มีเพียงภาพวาดบนผืนผ้าใบจิตรกรรม แต่มีกระบวนการ ที่สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ ที่มีคุณค่าได้ เช่นกัน

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 วิดีโอได้กลายเป็นสื่อที่คนคุ้นเคย วิดีโอกลายเป็นปรากฏการณ์ ที่ทุกคนรู้จักกัน ดี ทั้งนี้รวมถึงกล้องถ่ายรูป และ การเก็บบันทึกภาพผ่านสื่อ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และต่อมานับตั้งแต่ ปลายทศวรรษ 1950 แนวคิดทางศิลปะได้ขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่อง งานศิลปะที่ทำกับร่าง กายของมนุษย์ (งาน ACTION ART, HAPPINING ) ศิลปินได้เชื่อมศิลปะกับ ชีวิตเข้าเป็นหน่วยเดียวกันการ พัฒนารูปแบบเชิงความ คิดของการแสดง เพื่อมุ่งเน้นที่ร่างกายในฐานะวัสดุเชิงสุนทรีย์ การใช้สื่อในการทดลองเทคนิค กลายเป็นองค์ ประกอบเชิงโครงสร้าง ระหว่างร่างกายและความเป็นวัตถุ สามารถตีความหมายผ่านผลงานภาพถ่ายชุด Element of Emotion Art Photo โดยการแสดงออกและผลทางความรู้สึก การมองเห็น ของคู่สี การแทนค่าของคู่สี ทั้ง แดง ส้ม เหลือง เขียว น้ำเงิน การนำเรื่องราวและเนื้อหาของทัศนธาตุ Element ในการแสดงที่ถูกวางเรื่องราว ไว้ Emotional Art การสาดสี การราดสี การเทสี หรือ การปะทะระหว่างสิ่งหนึ่ง ไปอีกสิ่งหนึ่ง คือ ภาพสะท้อนที่ สามารถตั้งคำถามและมองกลับกัน ว่าความขัดแย้ง หรือ ความกลมกลืน มีความหมาย อย่างไรต่อผลของการรับรู้ หรือการมองเห็นในทางศิลปะ

Artist : by the group students 2012

Speech/ Word Imagine Figure of Thought: One of human ability is to imagine through the speeches, languages, or other forms of communication that cause imagination. The artwork “Element of Emotion Art Photo” by the student of basic photography subject. In B.E. 2555, new perceptual idea of arts was revealed that arts are not only to draw on the painting board, but it’s a process of creating new valuable things.

In the beginning of 21st century, videos have become media that people are accustomed to. Videos became phenomenon which is well-known to everyone, including cameras and recordings, both pictures and motion pictures. Since 1950s, artistic paradigm has been broadened continuously. Art that was created by human body (Action Art, Happening) has put art and life into one. The development of form of performance to present body as artistic object and the mediums of experimenting technique have become structural composition of body and object. It can be interpreted through “Element of Emotion Art Photo” with expressions and feelings in matched colors perceived by sight – Red, Orange, Yellow, Green and Blue – stories and content of elements shown were already plotted. Emotional art, splashing or spilling colors, collision of one thing to another; these are reflections that can be questioned and viewed in reverse how conflict and harmony affect to artistic perception.

อัมรูไทยสนิท : กระสุนปืน, บันทึกภาพวีดีโอ, 2560.

Grandeur สภาวะความยิ่งใหญ่อลังการที่ตรึงใจเรา  ในผลงานชุด บันทึกความสูญเสีย Video Art ศิลปิน อัมรู ไทยสนิทสร้างกระบวนการในการแสดง ออกที่ผ่านกรรมวิธีของศิลปะเข้าสู่มิติที่สามของการสร้างรูปทรง จากความรู้สึก “กระสุนปืน” เสมือนกุสโลบายอย่างหนึ่ง การแทนค่า ศิลปะ อันเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติตน ในวิถีชีวิตของความดีงาม “ สติ และ สมาธิ มีความสัมพันธ์กันภายในจิตใจของมนุษย์ การสร้าง คำตอบในผลงาน สร้างสรรค์ชุดนี้

กระบวนการรับรู้อย่างตื่นตัว ทั้งอารมณ์และทางกายภาพ เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1950 ศิลปะการจัดวาง และการเข้าสู้พื้นที่ระหว่างกลางในรูปแบบการนำสื่อภาพเคลื่อนไหวจัดวางวิดีโอผู้ชมจะถูกกำหนดให้อยู่ใน สถานการณ์ที่มองเห็นตัวเอง การสร้างพื้นที่ระหว่างกันและกัน โดยให้ ผู้ชมได้รับรู้เรื่องราว หรือมีส่วนร่วมใน การขัดเกลาจิตใจ ขัดเกลาความรู้สึก ใช้สติในการรับรู้ภาพ ปรากฏตรงหน้า สร้างพื้นที่ของผลงาน VIDEO ART และ จิตรกรรมผสม ที่ถูกจัดวางไว้ด้วยกัน  จากวัตถุ จากธรรมชาติ ที่แทนค่าสัญลักษณ์จากจิตสำนึก  การตระ หนักรู้อย่างมีสติ จะสร้างความสันติสุขอันงดงามได้ในสังคม

Artist : Amru Thaisanit : Video Art

Grandeur State of grandeur that impressed in one’s heart. In the art “record of loss”, a video art by artist Amroo Thaisanit has created expression process through artistic method into third dimension of creating shapes from feeling. “Bullet” is like a good trick. It represents art that is basic of good demeanor. Consciousness and concentration are related within human’s mind. The answer within this art created realization process both mental and physical. During 1950s, for the art of composition and leading people into mutual space that presented in video format, audiences were always placed in the situation that they could see themselves. Creating mutual space where audiences could perceive or participate in refining their mind, their feeling. Let them be conscious to perceive what appears in front of them, create space for Video art and integrated painting which were composed together, using natural materials. It represents symbol from conscious mind. Realization with conscious mind will lead to wonderful peace in our society.

ปรัชญ์ พิมานแมน : กรอบแผนที่, ไม้ ผ้า และหมุดสี, 2561.

Limitless ภาวะไร้ขีดจำกัด ไม่สามรถอธิบายความรู้สึกนั้นได้ตรงๆ แต่มีเหตุผลที่สามารถ อธิบายได้ว่ามันเป็น Sublime ผลงานชุด กรอบแผนที่ Art Happiness ศิลปิน ปรัชญ์ พิมานแมน การมี ส่วนร่วม หรือ การทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันได้สร้างความเข้าใจทั้งจากบริบทของสถานที่ ให้เกิดการมี ส่วนร่วมในความหมายของพื้นที่เหล่านั้นในหลากหลายทัศนะ  ในความหมายของขอบเขตที่เหนือกว่า การเป็นศิลปะที่สร้างจากความคิดส่งผลไปสู่การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในการกำหนด จุด กำหนด พื้น ที่ ของตนเองภายใต้กรอบแผนที่ (what is your home town zone in my map )

การใช้แผนที่เป็นการบ่งชี้ถึงสิ่งที่ิศิลปินได้สร้างความเข้าใจถึงรูปแบบทางสัญญะของแผนที่ ที่ต่างไปจากเดิมโดยใช้หลักความเข้าใจที่ว่าด้วยความซับซ้อนทางวัฒธรรม ระบบสังคม (Social System) หรือ รูปสัญญะทางสังคม (Social Signifiers )  ที่อาศัยรูปสัญญะในการสร้างความเข้าใจร่วม กันของวิธีการกำหนดค่าสัญญะของสิ่งต่างๆ ที่เรารู้สึกขึ้นมาใหม่ ภายใต้พื้นฐานทางความรู้สึกนึกคิด ของแต่ละบุคลที่สามารถระบุ และมีส่วนร่วมในการเลือกความหมายของพื้นที่จากความรู้สึก จากการ ได้เข้ามามีส่วนร่วม Art Interactive ในการกำหนดจุด ของบ้านสีต่างๆ เช่น สีแดง สีแดง อ่อน สีน้ำตาล สีเหลือง และสีเขียว ที่ถูกใช้แทนสัญญะของการลำดับความรุนแรง ของสถานที่ ที่มีต่อสถานการณ์ ที่ เกิดขึ้นในสามจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา  ได้สร้างพื้นที่ทางความคิด ความต่าง รวมถึง สามารถ ระบุถึงความรู้สึกที่ตนเองมีความรู้สึกต่อพื้นที่เหล่านี้เชิงสัมพันธ์ ( Art Happiness )  กับภูมิลำ- เนาของตน รวมถึงการได้เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ได้  สิ่งต่างๆเหล่านี้ ทำให้ความหมายของ Limitless หรือภาวะไร้ขีดจำกัด ไม่สามารถถูกจำกัดถึงความเห็นต่างจากสิ่ง เหล่านั้นได้ จากผลงาน กรอบแผนที่ ทำให้เกิดการทบทวนถึงสภาวะแวดล้อมที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการสร้างความ เข้าใจ ที่จะนำไปสู่การกำหนดขอบเขตพื้นที่โดยผู้อยู่อาศัยที่แท้จริง การมีส่วนร่วมแสดงถึงบทบาทของ การได้มีส่วนต่อการรับรู้ทางศิลปะ ได้แสดงทัศนะทางความรู้ สึก ที่เป็นผลทางทัศนธาตุ จาก จุด และ สี ของบ้าน และ เส้นของแผนที่ เกิดเป็นน้ำหนักของรูปทรง โดยรวมทั้งหมด อันเป็นพื้นฐานทางการมอง เห็นที่แสดงซึ่งความงามของศิลปะที่ผู้คนทั่วไป สามารถรับรู้ได้

Artist : Prach Pimarnman

Limitless State of limitless is unable to describe directly but there are supporting reasons to describe it as Sublime. The art “Map Frame (Art Happiness)” by Prat Pimarnman has brought understanding to various perspectives regarding participation or doing something together both in context of space which encourages participation and in the meaning of those spaces itself. It brought us to another lever, from creating art to creating mutual understanding, by mapping his own space under map frame (what is your home town zone in my map)

Using map indicates the understanding that artist created with symbolic pattern. It is differentiated by concept of understanding about culture complexity, social system or social signifiers. Utilizing signifiers to enhance mutual understanding of value in each object, create new feeling with feeling and thought from each individual who participated.

 People participated in art interactive and mapped the house in various colors, such as, Red, Light Red, Brown, Yellow and Green which symbolized violence level in three southern provinces of Pattani, Yala and Narathiwat. This created space for thoughts, differences, feelings that they have related to their own hometown and living in this area. This way, the meaning of limitless or limitless state cannot be limited by disagreement of those things. With the art “Map Frame”, it initiated review about surroundings of situation occurrence and created understanding which will lead to boundary decided by people who are living there. Participation showed the role of artistic perception, expression of feelings result from elements. Points, colors of house and lines on the map became the weight of entire shape. All these things are the basic of sight perception which can convey the beauty of art to people.

De’Lapae Art Space Narathiwat
78 samaianajak Rd. Bangnak  Muang Narathiwat
Narathiwat Thailand. 96000

[email protected]
www.delapaeartspace.com

Facebook : https://www.facebook.com/Delapaeartspace

Tell 098-858-5239