สิงหาคม 17, 2018

Exhibition Muslimah

Facebook
Facebook
Google+
Twitter
YouTube

การจัดแสดงนิทรรศการ วิถีแห่งสตรี “MUSLIMAH” 
จัดแสดงนิทรรศการระหว่างวันที่ 3-27 สิงหาคม 2560 : ณ พีเพิ่ลส์ แกลเลอรี่  ห้อง P1-P2 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ)

พิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น.

โดย 6 ศิลปินหญิง คีต์ตา อิสรั่น, นุรัตนา หะแว, นูรียา วาจิ, กูซอฟียะฮ์ นิบือซา, ฮิดายะห์ มะหะวี, อริชมา ผกาเพชร์
คัดสรรโดย คีต์ตา อิสรั่น และ เดอลาแป อาร์ต สเปซ จังหวัดนราธิวาส

“ วิถีแห่งสตรี ” บทบาทและหน้าที่ในหลักปฎิบัติอันมีเกียรติและศักดิ์ศรี การกระทำตนอยู่ในพื้นฐานของความดีงาม การนอบน้อมต่อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย “สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดา การปฏิบัติต่อมารดาให้ดีและปกป้องดูแลสตรีให้ปลอดภัยจากอันตราย ซึ่งในศาสนาอิสลามได้ให้สิทธิชายและหญิงเท่าเทียมกัน แต่หน้าที่แตกต่างกัน เพศหญิงจะได้รับมอบหมายหน้าที่และบทบาทของความเป็น“แม่”การปฏิบัติตนและการดำรงชีวิตที่ดี การหลอมรวมความสัมพันธ์สายใยระหว่างกันจะส่งถึงจิตวิญญาณและคุณค่าความดีงาม ความสมบูรณ์ในการมีชีวิตอยู่ในสังคมไทย สู่การสร้างสรรค์ในแนวทางและรูปแบบ อันเป็นลักษณะเฉพาะที่ส่งผลให้กลุ่มศิลปินหญิงรุ่นใหม่ได้แสดงตน และขับเคลื่อนการทำงานศิลปะ เพื่อสานต่อความคิด กระบวนการและกรรมวิธีที่ส่งผลให้พลังในการทำงานศิลปะ ของศิลปินหญิง ในพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส มีความหวังและความกล้าหาญอย่างงดงาม

MUSLIMAH
3rd27th August, 2017 : At People’s Gallery Room P1P2, 2nd Floor
Bangkok Art and Culture Centre (BACC)
Opening reception Friday 4th August, 2017, at 4.00 p.m.

By Keeta Isran, Nuratna Hawae, Nuriya Waji, Kusofiyah Nibuesa, Heedayah Mahavi, Arichama Pakapet Curated by Keeta Isran, De’ Lapae Art Space Narathiwat

 “The Way of Women.” The roles and duties in honorable and dignity conduct. The act on the basis of goodness. Humility to those who have faith. “The heaven is at mother’s feet. Treating mothers well and protecting women from harm. In Islam, men and women have equal rights with different duties. Women are assigned with the duties and roles of “mother”. Being a good person and living a good life. Combination of interconnected ties will deliver to the soul and values ​of ​goodness. Integrity in living in Thai society. The creativity in the approach and style that characterizes the new generation of female artists to show themselves and drive the art work to further the ideas, processes and procedure that contribute to the power of the female artist’s work in Pattani, Yala and Narathiwat to have hope and courage beautifully.